top of page

ข้อตกลงในการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการรับผลิตเครื่องสำอาง (OEM)

 1. สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สูตรมาตรฐานเป็นตัวอย่าง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ตั้งแต่ 100 กรัมขึ้นไป

 2. สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สูตรมาตรฐานเพื่อไปจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของลูกค้าตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป

 3. สินค้าขายเนื้อไม่แบ่งบรรจุ (Bulk) สูตรมาตรฐาน ได้รับสินค้าภายใน 14 วันหลังจากชำระเงิน

 4. กรณีสั่งสินค้าที่มีการพัฒนาสูตรขึ้นใหม่ ทางบริษัท  ฯ จะทำ stability นับจากวันสรุปสูตรขั้นต่ำ 7 วัน ก่อนที่ทางบริษัทจะทำการผลิตสินค้า

 5. หากลูกค้าสั่งผลิตโดยไม่มีการรอ stability เมื่อสินค้ามีปัญหาทางบริษัท ฯ จะไม่รับคืนสินค้าทั้งสิ้น

 6. กรณีบรรจุที่บริษัท ฯ ลูกค้าต้องสั่งสินค้ายอดขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป กรณีผลิตสินค้าใหม่ ลูกค้าได้รับสินค้าภายใน 30 วันหรือขึ้นกับกำหนดส่งบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้ามา

 7. ลูกค้าต้องเซ็นต์ใบเสนอราคาเพื่อยืนยันราคา ก่อนการเปิดใบสั่งซื้อ

 8. เมื่อสินค้าผลิตเสร็จสมบูรณ์พร้อมจัดส่งลูกค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งหรือตามแต่ตกลงกัน และบริษัทที่ทำการขนส่งทางบริษัทฯ เป็นผู้เสนอให้กับลูกค้าหรือลูกค้าตัดสินใจได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การจัดส่งที่รวดเร็วและสภาพของสินค้าเมื่อถึงลูกค้าแล้ว อยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย หรือลูกค้าสามารถมารับสินค้าที่บริษัทฯ ได้ หรือให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำไปส่ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง หรือจัดส่งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามตกลงกัน

 9. ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ใดๆ ลูกค้าต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น

 10. เงื่อนไขการชำระเงิน  ขึ้นอยู่กับการประเมินฐานะทางการเงินของลูกค้า
  10.1 ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
  10.2 ชำระค่าสินค้ามัดจำ 50% และชำระเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้าให้กับลูกค้า

  หมายเหตุ หากลูกค้ายืนยันและชำระเงินตามใบเสนอราคาที่ตกลงกัน หรือได้ทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินทุกกรณี

 11. ระยะเวลาการผลิตสินค้า
  11.1 สูตรมาตรฐาน 7-14 วัน
  11.2 สูตรที่มีการปรับจากสูตรเดิม 15-20 วัน
  11.3 สูตรที่ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ 20-45 วัน
  11.4 สินค้าที่มีการบรรจุ หลังอุปกรณ์เข้า 7-14 วัน
  11.5 สินค้าที่มีผลการทดลอง 30-60 วัน

  หมายเหตุ ระยะการผลิตขึ้นอยู่กับวัตถุดิบทุกตัวและแพคเกจจิ้ง มีพร้อมในการผลิต ระยะเวลามีการปรับได้ตามความเหมาะสม

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

 1. ผู้สมัครต้องแจ้งหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม ซึ่งสามารถเลือกสมัครเข้าอบรมตามความเหมาะสมของผู้สมัคร มีดังนี้

  1.1 Group courses ผู้สมัครสามารถแจ้งสมัครอบรมหลักสูตร ในวันและเวลา ตามตารางการอบรมประจำเดือนของบริษัทฯ ซึ่งต้องมีจำนวนผู้เข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป โดยผู้สมัครต้องยืนยันลงทะเบียนพร้อมชำระค่าสมัครเต็มจำนวน ก่อนวันเข้าอบรม อย่างน้อย 5-7 วันทำการ กรณีจำนวนผู้เข้าอบรมไม่ครบตามที่กำหนด ทางบริษัทฯอาจจะต้องเลื่อนการอบรมเป็นรอบต่อไป ทางบริษัทฯจะแจ้งผู้สมัครล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3-5 วัน

  1.2 Private courses เป็นการสอนแบบส่วนตัว ผู้สมัครสามารถกำหนดหลักสูตรหรือผลิตภัณฑ์ที่สนใจ และวันเวลาที่สะดวกตามความต้องการของผู้สมัคร ซึ่งจำกัดผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน โดยผู้สมัครต้องยืนยันลงทะเบียนพร้อมชำระค่าสมัครเต็มจำนวน ก่อนวันเข้าอบรม อย่างน้อย 7-14 วันทำการ

  1.3 การอบรมนอกสถานที่ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลสถานที่จัดงาน วันเวลา จำนวนผู้เข้าอบรม และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบรม ทางบริษัทฯ จัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้พิจารณาและยืนยันกลับมาตามข้อตกลง อย่างน้อย 15-20 วันทำการ
   

 2. การชำระค่าสมัครเข้าอบรม ผู้สมัครต้องยืนยันลงทะเบียนพร้อมชำระค่าสมัครเต็มจำนวนตามตกลง สามารถชำระค่าสมัครเข้าอบรมเพื่อสำรองที่นั่ง ผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

  - ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจ. ช้างแก้ว เนเชอรัล ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 575-2-11756-1
  - ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บจ. ช้างแก้ว เนเชอรัล ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขบัญชี 008-7-07286-4
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บจ. ช้างแก้ว เนเชอรัล ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 408-135985-8
   

 3. การคืนค่าสมัครเข้าอบรมและการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม มีดังนี้

  3.1 กรณีผู้สมัครชำระค่าสมัครแล้ว หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดหลักสูตรอบรมได้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมไม่ครบตามที่กำหนด ทางบริษัทฯยินดีคืนค่าสมัครตามจำนวนที่ชำระมา หรือผู้สมัครสามารถแจ้งเปลี่ยนหลักสูตรอบรม, เปลี่ยนวันเข้าอบรมได้ ตามตารางการอบรมในเดือนถัดไป

  3.2 กรณีผู้สมัครชำระค่าสมัครในราคาพิเศษตามตกลง หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดหลักสูตรอบรมได้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมไม่ครบตามที่กำหนด ทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี แต่ผู้สมัครสามารถแจ้งเปลี่ยนหลักสูตรอบรม, เปลี่ยนวันเข้าอบรมได้ ตามตารางการอบรมในเดือนถัดไป

  3.3 กรณีผู้สมัครแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกการอบรม ต้องแจ้งทางบริษัทฯทราบก่อนวันเข้าอบรม อย่างน้อย 3-5 วันทำการ แต่จะไม่สามารถคืนค่าสมัครทุกกรณี แต่ผู้สมัครสามารถแจ้งเปลี่ยนหลักสูตรอบรม, เปลี่ยนวันเข้าอบรมได้ ตามตารางการอบรมในเดือนถัดไป
   

 4. กฎระเบียบระหว่างการเข้าอบรม มีดังนี้

  4.1 ห้ามถ่ายทอดสด ระหว่างการเข้าอบรม
  4.2 ห้ามบันทึกเสียงและห้ามบันทึกวิดีโอ ระหว่างการเข้าอบรม
  4.3 ห้ามเผยแพร่เนื้อหา, บันทึกเสียง หรือวิดีโอ
  4.4 เนื้อหา, เสียง และวิดีโอในการอบรม เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด
  4.5 เพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้เข้าอบรมท่านอื่น กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและงดคุยโทรศัพท์ภายในห้องอบรม หากมีความจำเป็นต้องคุยโทรศัพท์ กรุณาคุยด้านนอกห้องอบรม
  4.6 ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายภาพนิ่งและเผยแพร่ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการและใส่จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ จากหน้า website

 2. ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าโดยผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
  - ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจ. ช้างแก้ว เนเชอรัล ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 575-2-11756-1
  - ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บจ. ช้างแก้ว เนเชอรัล ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขบัญชี 008-7-07286-4
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บจ. ช้างแก้ว เนเชอรัล ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 408-135985-8

 3. การจัดส่งสินค้า
  3.1 ภายหลังจากการยืนยันการชำระเงินทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันหลังชำระเงิน ไปยังที่อยู่ ซึ่งทางบริษัทฯได้รับแจ้งไว้
  3.2 วิธีการจัดส่งด้วยบริการ ขนส่งเอกชน ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

 4. แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบสินค้าทันทีที่สินค้าถูกจัดส่งถึงมือลูกค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากลูกค้าพบว่าสินค้ามีการจัดส่งผิดพลาดหรือพบว่าสินค้าชำรุดบกพร่อง ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าให้แก่ทางบริษัทฯได้

 

 

 

 

 

bottom of page