top of page

นโยบายการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

  1. สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ/ ได้รับสินค้าผิด  สินค้าต้องไม่ถูกใช้งานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

  2. สินค้าชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า สาเหตุต้องมาจากตัวสินค้าเองที่เกิดผิดพลาดจากการผลิต หรือเกิดจากการขนส่งเท่านั้น

  3. สินค้าที่เกิดความผิดพลาดจากตัวสินค้าเองในการใช้งานไม่เกิน 7 วัน

  4. การเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

  5. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

  6. บริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2 - 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

 

 

 

 

 

bottom of page