มาตรฐานการผลิต

มาตรฐานการผลิต

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัทฯ มีการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางอย่างถูกต้อง จากกระทรวงสาธารณสุข โดย องค์การอาหารและยา (อย.)มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสากล ได้แก่ ผ่านการรับรองการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน ภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) FOR COSMETICS) โดยผลิตภัณฑ์จะมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะมีการตรวจสอบ ข้อกำหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์

ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิตและวิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอาง แบ่งเป็น หมวดๆ ดังนี้

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป

หมวด 2 บุคลากร

หมวด 3 สถานที่ผลิต 1

หมวด 4 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต

หมวด 5 สุขลักษณะและสุขอนามัย

หมวด 6 การดาเนินการผลิต

หมวด 7 การควบคุมคุณภาพ

หมวด 8 เอกสารการผลิต

หมวด 9 การเก็บรักษา

หมวด 10 ข้อร้องเรียน

จนไปถึงการนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำเร็จรูปส่งตรวจคุณภาพในห้องแลบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคเป็นการตอบแทน

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป