top of page

หลักสูตรการอบรมนอกสถานที่

หลักการและเหตุผล

 

หลักสูตรอบรมของเราทุกหลักสูตร พร้อมให้บริการอบรมนอกสถานที่  สำหรับผู้ที่สนใจจากองค์กรต่างๆ  การอบรมนอกสถานที่มีการจัดตามหมายกำหนดการและสามารถออกแบบรูปแบบการอบรมตามความต้องการขององค์กรนั้น ๆ ได้

 

เราให้ความสนใจกับคุณภาพของสถานที่ตั้ง คุณภาพห้อง และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม รวมถึงมาตรฐานการให้บริการต่างๆ  เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ โดยเน้นการจัดอบรม ให้ผู้เข้าได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สามารถทำได้จริงและพัฒนาต่อยอดได้จริง ตรงตามจุดประสงค์ที่องค์กรกำหนดให้

 

หลักสูตรเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่าย สร้างความผ่อนคลาย รอยยิ้ม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

 

​วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในองค์กรนั้นๆ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางร่วมกัน ร่วมกันคิด และออกแบบกลิ่น สี ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางร่วมกัน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างทัศนคติที่ดีในทีมงานและองค์กร ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้จากหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ไปใช้ในการดูแลสุขภาพความงามของตนเอง และสามารถต่อยยอดเป็นธุรกิจต่อไปได้

 

 

​เนื้อหาหลักสูตร

 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหารายละเอียดหลักสูตรและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เลือกมาอบรม โดยเนื้อหาพอเข้าใจเพื่อที่จะเป็นพื้นฐาน

 2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องรสยาและเทคนิคการใช้สมุนไพร  รวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ สำหรับนำไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง เพื่อที่จะนำไปตั้งสูตรและพัฒนาด้วยตนเองได้ด้วยความปลอดภัย  โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและผลข้างเคียง

 3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามหลักสูตรที่เลือกอบรม เช่น รูปแบบ อิมัลชั่น (Emulsion) ครีม, โลชั่น, เจล, เซรั่ม, ของเหลว, น้ำมัน, ขี้ผึ้ง และอื่นๆ และส่วนประกอบสำคัญในการตั้งสูตรเครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆ พอเข้าใจและสามารถทำได้

 4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจการปรับเปลี่ยนสูตรเนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยตนเองอย่างง่าย เข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานในการทำเครื่องสำอาง หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลุ่มต่างๆ

 5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสกัดสารสำคัญในพืชสมุนไพรแบบง่าย  และการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างไรถึงจะเห็นผล เรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละตัวและเปอร์เซ็นการใช้ที่ได้ผลจริง  มาใส่ในสูตรได้อย่างเหมาะสม

 

 

​ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตร  เน้นเรียนแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติด้จริง ทำได้แน่นอน และสามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้จริง

 2. ผู้เข้าอบรมได้ใช้อุปกรณ์ห้องแล็ปและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทั่วๆไปที่มีคุณภาพสามารถผลิตได้ตามกฎหมายกำหนด ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง

 3. ผู้เข้าอบรมรู้วิธีทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางหลังการผลิตเครื่องสำอาง  การตรวจสอบคุณภาพครีม ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ การดู สี กลิ่น การซึมเข้าสู่ผิว การเกลี่ย เนื้อสัมผัส การตรวจวัดค่า pH รวมถึงการปรับค่า pH เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความปลอดภัย และเหมาะสมกับผิว

 4. ผู้เข้าอบรมได้รับสูตรเครื่องสำอางพร้อมวิธีการทำ และวิธีปรับสูตรแบบเข้าใจง่าย  ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถทำธุรกิจด้านเครื่องสำอางบำรุงผิวได้ทันที แนะนำวิธีการคำนวณต้นทุนครีมเมือเทียบเป็นกิโลกรัม และวิธีเพิ่ม/ลดต้นทุนสูตร

 5. ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง)  ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

 6. แนะนำผู้เชี่ยวชาญ การทำระบบมาตราฐานสากล เช่น GMP, HALAL, ISO และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวจข้องกับโรงงานเครื่องสำอางเพื่อให้ผู้เข้าอบรมต่อยยอดทางธุรกิจเครื่องสำอางได้

 7. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด  การสร้างแบรนด์  และ Digital Marketingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมต่อยยอดทางธุรกิจเครื่องสำอางได้

 

กำหนดการ หลักสูตรอบรมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความต้องการขององค์กร หรือตามข้อตกลง

 

 

 

bottom of page