top of page

อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย

Managing Director, MD

S__27811878.jpg

" จินตนาการนั้นทรงพลัง มันก็เหมือนกับการมองเห็นชีวิตในวันข้างหน้า จินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้ อย่าตั้งเป้าหมายเพียงเพื่อประสบความสำเร็จ แต่จงทำให้ทุกสิ่งเกิดคุณค่า "

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด : 2 มีนาคม 2507
คู่สมรส : นายเจด็จ ฤทธิ์อุดม
ที่อยู่ปจุบัน : 30/131 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ประวัติการศึกษา

วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลละผดุงครรภ์ชั้น 1 ผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยรติ
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติ การรักษาโรคเบื้องต้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศนียบัตรสมุนไพรจีน สมุนไพรจีน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์แผนจีนแห่งนครปักกิ่ง
กำลังศึกษาระดับ ป.เอก วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

1. พยาบาลประจำห้องการผ่าตัด รพ. หัวเฉียว
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง บริษัทแพนคอสเมติดอินสติวส์
3. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาการแพทย์แผนไทย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4. อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
5. หัวหน้าคณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มทร.ธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี
6. อาจารย์ประจำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
7. คณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์

ความชำนาญเป็นพิเศษ

- ผู้ประกอบโรคศิลปะและครูรับมอบตัวศิษย์สาขา เวชกรรมไทย , เภสัชกรรมไทย , ผดุงครรภ์ไทย ,การนวดไทย
- ผู้ได้รับอนุญาตผู้ประกอบการสปา
- วิทยากรพิเศษทางด้านสปาไทย การประยุกต์ใช้สมุนไพรในสปา สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความ
งาม การดูแลหลังคลอดแบบแผนไทย การดูแลสุขภาพความงามหลังคลอด การแพทย์แผนไทย
- ผู้ก่อตั้ง บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ในแบรนด์ ช้างแก้ว และเป็นโรงงานรับผลิตสินค้า
เครื่องสำอางทุกชนิด โดย บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด เป็นบริษัท ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ที่ได้รับอนุญาตจาก องค์การอาหารและยาอย่างถูกต้อง และโรงงานผลิตได้รับมาตราฐาน GMP ASEAN COSMETIC และมาตราฐานระบบ HALAL
- ผู้ก่อตั้ง สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทย เปิดอบรมหลักสูตรการทำเครื่องสำอางทุกชนิดให้กับ
ผู้ที่สนใจ
- วิทยากรสอนผู้ดำเนินรายการ เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ช่อง DLTV13 โครงการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และรายการ นารีกระจ่าง ทาง ช่องไทยพีบีเอส

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2552 จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ และ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การศึกษา ดูงานต่างประเทศ :
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเยอรมัน – สวิสเซอร์แลนด - อิตาลี :สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED
- ศึกษาดูงานและการสำรวจตลาด ณ เมืองดูไบ :สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED
- อบรม Good Manufacturing Practice / GMP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด

ช่องทางติดต่อ

Mobile : 086-3961392
Line ID : aunk2507
Facebook : https://www.facebook.com/kanyada.nanongkhai

bottom of page