top of page

คุณไพโรจน์ ณ หนองคาย

President

S__27811878.jpg

" เคารพในพระพุทธเจ้า เคารพในพระธรรม เคารพในพระสงฆ์ มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับฆาราวาส จิตทรงพรหมวิหาร 4 มีหิริและโอตตัปปะ นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ "

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด : 1 กุมภาพันธ์ 2475
ที่อยู่ปัจจุบัน : 412/5-6 หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ประวัติการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนน้ำพองภูริพัฒน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2486
จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีที่ 6 พ.ศ. 2492
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม ปี พ.ศ. 2494
เข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา พ.ศ. 2495
จนจบได้รับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตในปี พ.ศ. 2502

ประสบการณ์การทำงาน

สอบเข้ารับราชการในกรมชลประทานที่กองกฎหมายและที่ดิน เมื่อปี พ.ศ. 2505 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินตรี จนกระทั่งเกษียรอายุราชการในปีงบประมาณ 2536 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินระดับ 7 (C7)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

ประธานบริษัท
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด และ
บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด

ช่องทางติดต่อ

Mobile : 086-857-2372

bottom of page