รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

G19

หลักสูตรการผสมน้ำหอม เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

ครั้งต่อไป

อาทิตย์ ที่ 21 ก.พ. 2564

จำนวนผู้เข้าอบรม

.........................

วิทยากรผู้สอน

รศ.ดร.เภสัชกรหญิง อ้อมบุญ วัลลิสุต

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ขึ้นอยู่กับข้อคำถามของผู้เข้าอบรม)
หลักสูตรการผสมน้ำหอม เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

หมายเหตุ

เวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

ราคา 6000 บาท

(รวมค่าอุปกรณ์-วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-อาหารกลางวัน)
ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้ง ไทย-อังกฤษ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สถานที่อบรม

สอบถามข้อมูล

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นในการทำน้ำหอม เช่น ที่มาของกลิ่น วิธีการจำแนกกลิ่น การใช้ประโยชน์และข้อควรระวัง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดตั้งสูตรน้ำหอมใน workshop และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักกลิ่นชนิดต่างๆ มากกว่า 70 ชนิด เทคนิคที่สำคัญพร้อมจุดเด่น วิธีตั้งสูตรหัวน้ำหอมแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านน้ำหอมได้ทันที สามารถใส่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิด และสามารถทำน้ำหอมเพื่อจำหน่ายได้

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความหมายของน้ำมันหอมระเหยและสารหอม (Essential oil vs Fragrance), วัตถุดิบ (raw material) , essential oils, isolates, synthetic molecule โดยมีเนื้อหาเข้าใจได้ง่าย เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนรุ้

2. ความรู้พื้นฐานทางเคมีที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการจำแนกชนิดกลิ่นอย่างง่ายตามโครงสร้างเคมีเบื้องต้น 7 ชนิด

3. วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย การใช้ประโยชน์น้ำมันหอมระเหย และข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย

4. ประเภทของกลิ่นตาม Notes ต่างๆ ได้แก่ Flower, Citrus, Cool, Herb, Spice, Oriental, Animal

5. ผลของกลิ่นต่อร่างกาย ที่ตั้งของประสาทรับกลิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างจิต-ประสาท-ภูมิต้านทาน

6. สุคนธบำบัด (AROMATHERAPY) พืชที่ให้น้ำมันหอมระเหย การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุคนธบำบัด

7. เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการปรุงน้ำหอม ข้อปฏิบัติอย่างง่ายเป็นขั้นตอนในการคิดสูตรน้ำหอม

8. มี Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะลงมือปฏิบัติตั้งสูตรน้ำหอมของตนเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร การเลือกกลิ่น และผสมหัวน้ำหอมตามวัตถุประสงค์และเอกลักษณ์ของตนเองได้ จำนวน 4 สูตร เน้นการเรียนการสอนแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง (จากประสพการณ์ผู้เข้ารับการอบรมแล้วมากกว่า 100 คน) และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำหัวน้ำหอมที่ตั้งสูตรได้มาใส่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 4 ผลิตภัณฑ์ได้แก่

8.1 โลชั่นบำรุงผิวกาย (Body Lotion)

8.2 สบู่เหลวอาบน้ำ (Shower gel)

8.3 น้ำหอมฉีดตัว

8.4 น้ำมันสุคนธบำบัด

9. แนะนำการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

10.แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เอกสารการอบรม /เอกสารแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลักสูตรที่อบรม/แหล่งซื้อภาชนะบรรจุ,กล่อง,ฉลากและอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่แต่งกลิ่นจากสูตรน้ำหอมของผู้เข้าอบรมทุกรายการ

3. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

4. เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลขอย. เครื่องสำอาง)

5. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

5.1. ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป เมื่อสถาบันฯ มีการเปิดอบรม

5.2. ต้องเป็นผู้เข้าอบรมท่านเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง

5.3. ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน

5.4 จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น แต่อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้คิดค้นสูตรและเทคนิคการทำ ตลอดจนการเผยแพร่ การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิควิธีการ และวัตถุดิบที่ใช้ในหลักสูตรนี้ การจัดจำหน่าย ห้ามแอบอ้าง ห้ามลอกเลียนแบบ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ที่มีการตกลงอย่างเป็นทางการเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ลงทะเบียนเรียน

ท่านกำลังลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการผสมน้ำหอม เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

รหัสหลักสูตร

G19

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป