top of page

ThaiMedic.co speakers team

Image-empty-state.png

ดร.กรรญดา ณ หนองคาย

เวชศาสตร์ความงามแผนไทย
Managing Director, MD
ผู้ก่อตั้ง ThaiMedic.co

experience and expertise

วันเดือนปีเกิด : 2 มีนาคม 2507
คู่สมรส : นายเจด็จ ฤทธิ์อุดม
ที่อยู่ปจุบัน : 30/131 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ประวัติการศึกษา
วท.บ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พท.บ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศนียบัตรการศึกษาสมุนไพรจีน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์แผนจีนแห่งนครปักกิ่ง
ประกาศนียบัตรการใช้กัญชาทางด้านการแพทย์แผนไทย
ปริญญาเอก สาขาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน
1. พยาบาลประจำห้องการผ่าตัด รพ. หัวเฉียว
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง บริษัทแพนคอสเมติดอินสติวส์
3. อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี
4. หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี
5. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
6. อาจารย์ประจำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
7. คณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในบรมราชินูถัมภ์
8. ผู้ดำเนินรายการเครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ทางช่อง DLTV13 ของโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน จนถึงปัจจุบัน
9. - วิทยากรพิเศษทางด้านสปาไทย การประยุกต์ใช้สมุนไพรในสปา สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม การดูแลหลังคลอดแบบแผนไทย การดูแลสุขภาพความงามหลังคลอด การแพทย์แผนไทย เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เวชสำอางค์จากธรรมชาติและสมุนไพรไทย ของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชน
- วิทยากรพิเศษสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม การแพทย์แผนไทย ในห้องอบรมของงานสมุนไพรแห่งชาติทุกปีตั้งแต่เริ่มจัดงานปีแรกจวบจนถึงปัจจุบันนี้
10. เป็นผุ้แต่ง ผู้เขียน และรวบรวมเนื้อหาในหนังสือ
- หนังสือ "สปาไทยเพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์สปาด้วยสมุนไพรไทย" วารสารเกษตรธรรมชาติ ISBN 978-974-7040-15-9 พิมพ์ครั้งแแรก สิงหาคม 2550 พิมพ์ที่ บริษัทออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด โทร 02-8702630-2
- คู่มือ " ผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรไทย" ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ISBN 978-974-403-974-3 พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2556 พิมพ์ที่ บริษัทออฟเซ็ทพลัส จำกัด โทร 02-4612161-4
- ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 55310 นวดแผนไทย หน่วยที่ 10. การนวดแผนไทยกับการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะ ผู้แต่ง อ.กมลรัตน์ ณ หนองคาย (ชื่อเดิม อ.กรรญดา) ISBN/Barcode: 9789749756836 ครั้งที่/ปีที่พิมพ์:9/2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11. อาจารย์ผู้ร่วมเขียนหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สปาไทย ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสปา สาธารณสุขศาสตร์ ให้กับหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ฯลฯ
12. เคยเป็นวิทยากรในรายการทีวีหลายรายการ เช่น ช่อง DLTV13 ของโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ , รายก่ารนัดกับหมอ ทาง Kantana Group ทาง สถานีโทรทัศน์ Dr.TV , รายการ สถานีสุขภาพดี ทาง H PLUS CHANNEL , รายการนารีกระจ่าง ทาง Thai PBS , รายการ Good Life ชีวิตดี้ดี ทางช่อง 9 , รายการ 5 เช้าเล่าเรื่อง ทางช่อง 9 ฯลฯ
13. ทำการสอนและดูแลนักศึกษาฝึกงานที่ถูกส่งมาฝึกงานที่บริษัทจากหลายมหาวิทยาลัยจวบจนปัจจุบัน

ความชำนาญเป็นพิเศษ
- เป็นผู้ประกอบโรคสิลปะพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และ พยาบาลเวชปฏิบัติ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
- เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา เวชกรรมไทย , เภสัชกรรมไทย , ผดุงครรภ์ไทย ,การนวดไทย
- เป็นผู้มีใบครูรับมอบตัวศิษย์สาขา เวชกรรมไทย , เภสัชกรรมไทย , ผดุงครรภ์ไทย ,การนวดไทย
- เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการสปา
-เป็นผู้ได้รับใบอนุญาติการใช้กัญชาทางด้านการแพทย์แผนไทย
- วิทยากรพิเศษทางด้านสปาไทย การประยุกต์ใช้สมุนไพรในสปา สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม การดูแลหลังคลอดแบบแผนไทย การดูแลสุขภาพความงามหลังคลอด การแพทย์แผนไทย เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เวชสำอางค์จากธรรมชาติและสมุนไพรไทย ของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชน
- ผู้ก่อตั้ง บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ในแบรนด์ ช้างแก้ว และเป็นโรงงานรับผลิตสินค้า
เครื่องสำอางทุกชนิด โดย บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด เป็นบริษัท ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ที่ได้รับอนุญาตจาก องค์การอาหารและยาอย่างถูกต้อง และโรงงานผลิตได้รับมาตราฐาน GMP ASEAN COSMETIC และมาตราฐานระบบ HALAL
- ผู้ก่อตั้ง สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทย เปิดอบรมหลักสูตรการทำเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติทุกชนิดทุกประเภทให้กับผู้ที่สนใจ
- ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรสอนในรายการทีวี เช่น เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ช่อง DLTV13 ของโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ , รายก่ารนัดกับหมอ ทาง Kantana Group ทาง สถานีโทรทัศน์ Dr.TV , รายการ สถานีสุขภาพดี ทาง H PLUS CHANNEL , รายการนารีกระจ่าง ทาง Thai PBS , รายการ Good Life ชีวิตดี้ดี ทางช่อง 9 , รายการ 5 เช้าเล่าเรื่อง ทางช่อง 9 ฯลฯ
- คิดค้นและพัฒนาสูตรเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สปาไทย เวชสำอางรวมถึงยาและอาหารเสริมจากสมุนไพรธรรมชาติ
- คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรอบรม เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สปาไทย และเวชสำอางจากสมุนไพรธรรมชาติ ฯลฯ

ผลงานวิจัย(คลังข้อมูลงานวิจัยไทย)

ปี พ.ศ. 2563
1. "TOPOGRAPHICAL VARIATION OF HYPTIS SUAVEOLENS (LINN.) POIT. VOLATILE OIL COMPOSITION, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND TOPICAL PRODUCT DEVELOPMENT(ความผันแปรในองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหย HYPTIS SUAVEOLENS (LINN.) POIT. อันเนื่องมาจากภูมิประเทศ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายนอก )"
ปี พ.ศ. 2552
2. "ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกของโรคทางหัตถเวช กับสมุฎฐานการเกิดโรค : กรณีศึกษาที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี"
ปี พ.ศ. 2551
3. "การศึกษาธาตุเจ้าเรือนที่มีผลต่อสภาพผิวหน้า ; กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี"
ปี พ.ศ. 2546
4. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนไทย จังหวัดนนทบุรี"
ปี พ.ศ. 2545
5. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการนวดไทยในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย จังหวัดนนทบุรี"

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2552 จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ และ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การศึกษา ดูงานต่างประเทศ :

- ด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเยอรมัน – ฝรั่งเสล-สวิสเซอร์แลนด์ - อิตาลี :สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED
- ศึกษาดูงานและการสำรวจตลาด ณ เมืองดูไบ :สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED
- อบรม Good Manufacturing Practice / GMP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

ตำแหน่งในปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวชศาสตร์เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด

courses taught

เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรทั้งหมดของ ThaiMedic.co

bottom of page