top of page

ทีมวิทยากรของ ThaiMedic.co

Image-empty-state.png

ผศ.บังอร โพธิ์นิ่มแดง

เครื่องหอมไทยและน้ำอบ น้ำปรุง

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ครุศาสตร์บัณฑิต (คหกรรม) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
- ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
- ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีเนติศึกษา
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
- ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
- อาจารย์ผู้สอนวิชาเครื่องหอมและของชำร่วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- ปัจจุบันเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการสอนรายการ เครื่องหอมและของชำร่วยออกอากาศทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ้านดาวเทียม พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิทยากรสอนและเผยแพร่ความรู้การทำเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยภาครัฐและเอกชน
- คณะกรรมการมะลิ วันแม่ ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม เขตสาธร

หลักสูตรที่สอน

1. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทยตำรับโบราณประยุกต์

bottom of page