top of page

コースコード

コース名

G19

หลักสูตรการผสมน้ำหอม เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

次の時間


เวลา 09.00-16.00 น.

เรียน 1 วัน

参加者の数

.........................

講師

รศ.ดร.เภสัชกรหญิง อ้อมบุญ วัลลิสุต

研修期間

1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ขึ้นอยู่กับข้อคำถามของผู้เข้าอบรม)
หลักสูตรการผสมน้ำหอม เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

ノート

เวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

コース全体の登録料

ราคา 6000 บาท

(รวมค่าอุปกรณ์-วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-อาหารกลางวัน)
ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้ง ไทย-อังกฤษ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

トレーニングサイト

お問い合わせ

 

S__27811878.jpg

このコースは

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

コースの目的

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นในการทำน้ำหอม เช่น ที่มาของกลิ่น วิธีการจำแนกกลิ่น การใช้ประโยชน์และข้อควรระวัง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดตั้งสูตรน้ำหอมใน workshop และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักกลิ่นชนิดต่างๆ มากกว่า 70 ชนิด เทคนิคที่สำคัญพร้อมจุดเด่น วิธีตั้งสูตรหัวน้ำหอมแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านน้ำหอมได้ทันที สามารถใส่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิด และสามารถทำน้ำหอมเพื่อจำหน่ายได้

詳細ルート

1. ความหมายของน้ำมันหอมระเหยและสารหอม (Essential oil vs Fragrance), วัตถุดิบ (raw material) , essential oils, isolates, synthetic molecule โดยมีเนื้อหาเข้าใจได้ง่าย เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนรุ้

2. ความรู้พื้นฐานทางเคมีที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการจำแนกชนิดกลิ่นอย่างง่ายตามโครงสร้างเคมีเบื้องต้น 7 ชนิด

3. วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย การใช้ประโยชน์น้ำมันหอมระเหย และข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย

4. ประเภทของกลิ่นตาม Notes ต่างๆ ได้แก่ Flower, Citrus, Cool, Herb, Spice, Oriental, Animal

5. ผลของกลิ่นต่อร่างกาย ที่ตั้งของประสาทรับกลิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างจิต-ประสาท-ภูมิต้านทาน

6. สุคนธบำบัด (AROMATHERAPY) พืชที่ให้น้ำมันหอมระเหย การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุคนธบำบัด

7. เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการปรุงน้ำหอม ข้อปฏิบัติอย่างง่ายเป็นขั้นตอนในการคิดสูตรน้ำหอม

8. มี Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะลงมือปฏิบัติตั้งสูตรน้ำหอมของตนเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร การเลือกกลิ่น และผสมหัวน้ำหอมตามวัตถุประสงค์และเอกลักษณ์ของตนเองได้ จำนวน 4 สูตร เน้นการเรียนการสอนแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง (จากประสพการณ์ผู้เข้ารับการอบรมแล้วมากกว่า 100 คน) และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำหัวน้ำหอมที่ตั้งสูตรได้มาใส่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 4 ผลิตภัณฑ์ได้แก่

8.1 โลชั่นบำรุงผิวกาย (Body Lotion)

8.2 สบู่เหลวอาบน้ำ (Shower gel)

8.3 น้ำหอมฉีดตัว

8.4 น้ำมันสุคนธบำบัด

9. แนะนำการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

10.แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

研修生が受け取るもの

1. เอกสารการอบรม /เอกสารแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลักสูตรที่อบรม/แหล่งซื้อภาชนะบรรจุ,กล่อง,ฉลากและอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่แต่งกลิ่นจากสูตรน้ำหอมของผู้เข้าอบรมทุกรายการ

3. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

4. เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลขอย. เครื่องสำอาง)

5. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

5.1. ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป เมื่อสถาบันฯ มีการเปิดอบรม

5.2. ต้องเป็นผู้เข้าอบรมท่านเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง

5.3. ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน

5.4 จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น แต่อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Thai Traditional Aesthetic Medicine Co.、Ltd.は、処方と技術の発明者となる権利を留保します。公開だけでなくトレーニングコースメソッドテクニックとこのコースで使用される材料配布、偽装しない、模倣しないどんな形でも書面で許可されていない限り公式の合意がある場合のみそうでなければ、法律の下で犯罪が発生します。

登録

あなたは登録しています

หลักสูตรการผสมน้ำหอม เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

コースコード

G19

情報のおかげで!

bottom of page