top of page

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

G30

หลักสูตรการสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง (เรียนแบบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เห็นผลจริง)

ครั้งต่อไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

.........................

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ณรงค์ชัย พ่วงปาน

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ขึ้นอยู่กับข้อคำถามของผู้เข้าอบรม)
หลักสูตรการสกัดสารจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
(มี Lab สอนจริง เรียนแบบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เห็นผลจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง)

หมายเหตุ

เวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

สถานที่อบรม

30/131 หมู่9 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ซอย11 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

สอบถามข้อมูล

 

S__27811878.jpg

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้พื้นฐานการสกัดพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในงานผลิตเครื่องสำอาง องค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพร การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการดูแลปัญหาผิวต่างๆ วิธีการเตรียม ตัวอย่างสมุนไพร, ประเภทของสารสกัดสมุนไพร, รูปแบบของสารสกัดจากสมุนไพร, วิธีการทำสารสกัดให้เข้มข้นขึ้น ทำให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติการสกัดสารได้จริง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกลักษณ์โดยวิธีไฮเพอฟอร์แม็นซ์ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟฟี (TLC) การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสำคัญที่ได้ และวิธีการควบคุมคุณภาพสารสกัด

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำการสกัดสารโดยวิธีการจากหลักสูตรการสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในงานเครื่องสำอาง ที่ได้รับการอบรมอย่างเข้าใจและปฏิบัติได้ สามารถนำสารสกัดมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิผลที่ดี และสามารถทำผลิตภัณฑ์มาใช้ประโยชน์และจำหน่ายได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพร การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในงานผลิตเครื่องสำอาง

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจสมุนไพรในแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการดูแลปัญหาผิวต่างๆ ประเภทของสารสกัดสมุนไพร และรูปแบบของสารสกัดจากสมุนไพร

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการเตรียมตัวอย่างสมุนไพร วิธีการสกัดสารจากสมุนไพร วิธีการทำให้สารสกัดเข้มข้นขึ้น

4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ การสกัดสารจากสมุนไพรโดยวิธี Supercritical fluid extraction

5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ การสกัดน้ำมันหรือน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร

6. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ การตรวจสอบเอกลักษณ์โดยวิธีไฮเพอฟอร์แม็นซ์ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟฟี

7. ผู้เข้าอบรมเข้าใจการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสำคัญที่ได้ และวิธีการควบคุมคุณภาพสารสกัด

8. ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดสมุนไพรที่ได้ในหลักสูตร นำมาทำผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 3 สูตร 1. เจลบำรุงผิวหน้า 2. บาล์มสมุนไพร 3. สเปรย์ว่านหางจระเข้ เน้นเรียนแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง ทำได้แน่นอน และสามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้จริง

9. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ การใช้อุปกรณ์ห้องแล็บและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทั่วๆ ไปที่มีคุณภาพสามารถผลิตได้ตามกฎหมายกำหนด ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง และได้ลงมือปฏิบัติจริง

10. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ การทำ Standardized ของสารสกัด

11. ผู้เข้าอบรมได้รับสูตรเครื่องสำอางพร้อมวิธีการทำ

12. ผู้เข้าอบรมได้รับสารสกัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ สามารถสกัดสารได้จริง ตามวิธีที่ได้รับการอบรม

13. ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

14.แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

15. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เอกสารการอบรม /เอกสารแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลักสูตรที่อบรม/แหล่งซื้อภาชนะบรรจุ,กล่อง,ฉลากและอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตรที่อบรมทุกรายการ

3. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

4. เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลขอย. เครื่องสำอาง)

5. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

5.1 ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป เมื่อสถาบันฯ มีการเปิดอบรม

5.2 ต้องเป็นผู้เข้าอบรมท่านเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง

5.3 ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน

5.4 จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น แต่อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้คิดค้นสูตรและเทคนิคการทำ ตลอดจนการเผยแพร่ การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิควิธีการ และวัตถุดิบที่ใช้ในหลักสูตรนี้ การจัดจำหน่าย ห้ามแอบอ้าง ห้ามลอกเลียนแบบ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ที่มีการตกลงอย่างเป็นทางการเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ลงทะเบียนเรียน

ท่านกำลังลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง (เรียนแบบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เห็นผลจริง)

รหัสหลักสูตร

G30

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page